เอ็ม.เอส.เอส.เคเบิลทีวี เป็นผู้ให้บริการเคเบิลทีวีท้องถิ่นขนาดใหญ่ ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมในหลายจังหวัด ทั้งในภาคเหนือ, ภาคตะวันออก และภาคกลาง โดยเฉพาะในจังหวัดปริมณฑลที่อยู่ล้อมรอบกรุงเทพมหานคร และได้ร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย

           คุณณัฎฐชัย อักษรดิษฐ, ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ.2539 โดยได้พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเทคโนโลยีเครือข่ายอันทันสมัย และด้านการสรรหารายการต่างๆมาให้ตรงใจสมาชิก เราเป็นเคเบิลทีวีท้องถิ่นกลุ่มแรกที่ได้ริเริ่มนำระบบส่งสัญญาณด้วยเคเบิลใยแก้วนำแสงมาใช้ เพื่อการส่งสัญญาณที่คมชัด ทีมข่าวท้องถิ่นของเราจะเข้าถึงทุกชุมชน เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบความเคลื่อนไหวในท้องถิ่นได้อย่างทันเหตุการณ์ พร้อมทั้งสามารถทำการถ่ายทอดสดกิจกรรมและเหตุการณ์สำคัญต่างๆได้ อีกทั้งยังมีทีมผลิตรายการซึ่งผลิตรายการต่างๆอันประโยชน์ต่อชุมชน

เอ็ม.เอส.เอส.เคเบิลทีวี ได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯไว้ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์ :
           สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องเพื่อชุมชน และเราจะเป็นองค์กรผู้นำด้านเคเบิลทีวีและการสื่อสาร ที่อยู่ในวิถีชีวิตของชุมชน

พันธกิจ :
 • เลือกสรรรายการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
 • ผลิตรายการโดยยึดชุมชนเป็นสำคัญ
 • นำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการให้บริการแก่ชุมชน
 • ขยายเครือข่ายบริการชุมชนให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
 • ส่งเสริมธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน


เอ็ม.เอส.เอส.เคเบิลทีวี ได้เปิดให้บริการแก่สมาชิกในพื้นที่ต่างๆ แล้ว ตามลำดับดังนี้

 • สาขาที่ 1 จ.พิษณุโลก
 • สาขาที่ 2 จ.ชลบุรี
 • สาขาที่ 3 จ.ฉะเชิงเทรา
 • สาขาที่ 4 จ.ปทุมธานี
 • สาขาที่ 5 จ.สมุทรปราการ
 • สาขาที่ 6 จ.นนทบุรี
 • สาขาที่ 7 จ.กทม.